WSTĘP

 1. Do obsługi Kwalifikatora MŚP zalecamy korzystanie z przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem W3C to jest np. FireFox 12, Opera 10, Safari lub nowszych. Kwalifikator działa również w przeglądarce Internet Explorer w wersjach 6 i 7.
 2. Przed przystąpieniem do korzystania z Kwalifikatora MŚP zasadnym jest zapoznanie się s Vademecum MŚP opracowanym przez LAWP, który znajduje się <tutaj>
 3. Kwalifikator został opracowany wyłącznie jako narzędzie pomocnicze, dla Wnioskodawców w celu pomocy dla prawidłowego i rzetelnego określenia statusu MŚP Wnioskodawcy. Zaznacza się, że kwalifikator nie stanowi elementu dokumentacji konkursowej, o której mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 4. Wskazać należy, że definicja MŚP obowiązująca, w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013, ustalona w oparciu o prawodawstwo unijne skonstruowano w taki sposób, aby wyłonić z pośród grona wszystkich przedsiębiorców tylko takie podmioty, które mają typowe dla MŚP problemy na rynku, np. utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego planowanych inwestycji z uwagi na niską zdolność kredytową lub jej brak. Koniecznym się jest restrykcyjne podejście do spełniania kryteriów kwalifikujących dany podmiot do sektora MŚP, określonych w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 800/2008 r.
 5. Wnioskodawco pamiętaj, że oprócz kryteriów dotyczących wielkości zatrudnienia oraz bilansu i obrotów w Twojej firmie istotną kwestią w procesie oceny statusu przedsiębiorstwa jest kwestia relacji i powiązań z innymi podmiotami, m.in. przedsiębiorstwami czy nawet osobami fizycznymi, które pozostają w relacjach z innymi przedsiębiorcami.
 6. Celem skorzystania z Kwalifikatora MŚP należy uzupełnić wszystkie jego części podając rzeczywiste dane wynikające z dokumentacji źródłowej samego Wnioskodawcy i ewentualnie podmiotów pozostających z Wnioskodawcą w stosunku powiązania lub partnerstwa, o czym szerzej w Vademecum MŚP. Celem prawidłowego i rzetelnego określenia statusu MŚP Twojego przedsiębiorstwa, koniecznym będzie więc ustalenie wszelkich relacji w jakich pozostaje Twoje przedsiębiorstwo z innymi przedsiębiorstwami, w tym również z uwzględnieniem powiązań za pośrednictwem osób fizycznych lub grupy osób fizycznych.
 7. Niniejszy Kwalifikator pozwala na ocenę statusu Twojego przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu istniejących relacji - powiązań i/lub partnerstwa. Koniecznym będzie udzielenia szeregu odpowiedzi oraz danych źródłowych powiązanych lub partnerskich przedsiębiorstw.
 8. Przed przystąpieniem do wypełniania kwalifikatora zbierz potrzebne dane dotyczące wielkości zatrudnienia oraz bilansu i obrotów swoje oraz od przedsiębiorstw partnerskich i/lub powiązanych:

  a) za ostatni zamknięty okres obrachunkowy (jeśli taki nastąpił) – np. za rok 2011 (rok X)

  oraz

  b) za rok poprzedzający ostatni zamknięty rok obrachunkowy, (jeśli taki wystąpił) – np. za rok 2010 (rok X-1)

  oraz

  c) za drugi rok wstecz od ostatniego zamkniętego okresu obrachunkowego (jeśli taki wystąpił) – np. za rok 2009 (rok X-2)

 9. Wnioskodawco, w sytuacji jeśli jesteś nowopowstałym przedsiębiorstwem i nie masz jeszcze zamkniętego roku obrachunkowego celem określenia Twojego statusu MŚP potrzebne będzie ustalenie danych za rok X, w tzw „dobrej wierze” w trakcie roku obrotowego. (szerzej w Vademecum MŚP) Ustalenie danych powinno mieć podstawę w dokumentach z bieżącego okresu i nie powinno opierać się wyłącznie na oświadczeniu. Pamiętaj, że jeśli nie jesteś przedsiębiorstwem samodzielnym i pozostajesz w relacjach partnerstwa i/lub powiązania z innymi przedsiębiorcami od tych przedsiębiorstw zbierz dane, o których mowa w pkt. 8 za ostatni zamknięty okres obrachunkowy, a w sytuacji gdy i te przedsiębiorstwa nie mają żadnego zamkniętego okresu obrachunkowego ustal ich dane zgodnie z regułą „dobrej wiary”.
 10. Uzyskany przy zastosowaniu Kwalifikatora MŚP status MŚP opiera się wyłącznie na danych podanych przez Wnioskodawcę, które to dane nie były przedmiotem weryfikacji, w związku z czym określony w ten sposób status nie może być uważany za wiążący dla ewentualnej oceny wniosku o dofinansowanie. Wskazać należy, że obowiązek prawidłowego określenia statusu MŚP spoczywa wyłącznie na podmiocie aplikującym o wsparcie a błędne jego określenie skutkować może odrzuceniem wniosku o dofinansowanie, odmową podpisania umowy lub nawet, na etapie realizacji projektu, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

Rozumiem i akceptuję

Znaleziono błędy!

Proszę potwierdzic akceptację treści wstępu wybieracjąc opcję „Rozumiem i akceptuję”

wersja Kwalifikatora MŚP z dnia: 2012-08-31
© 2012 by LAWP